Home Nieuws Blogs Blog | Kan je impact kwantificeren?

Blog | Kan je impact kwantificeren?

26 oktober 2023

Investeren in impact is al jarenlang een belangrijk focuspunt voor ons, maar we willen ook een stap verder gaan en onze reële impact als familiale investeringsmaatschappij berekenen aan de hand van bestaande frameworks. We ontvangen namelijk al veel data van bedrijven en fondsen over hun mogelijke substantiële bijdrage aan ecologische of maatschappelijke oplossingen. In deze blogpost sommen we op wat we hebben geleerd uit de oefening om onze reële impact te meten.

Op dit moment beoordelen we de impact van onze investeringen aan de hand van een ratingmethodiek. We scoren alle bedrijven op een impact-as, van 1 ‘causes harm’ tot 5 ‘contributes to solutions’. We identificeren ook hoeveel bedrijven een oplossing bieden voor de specifieke ecologische en maatschappelijke uitdagingen van een bepaald investeringsdomein. We hebben in totaal acht investeringsdomeinen. Als een bedrijf, fonds of donatie ten minste vier op vijf haalt, dan beschouwen wij het als een impactinvestering.

Guus van Puijenbroek, Director Strategic & Family Matters: “We willen onze reële impact graag met een kwantitatief hoogstaande methode in kaart brengen om op die manier de potentiële impact van verschillende investeringsvoorstellen beter te kunnen vergelijken. Daarin zijn we zeker niet de enigen. Het meten en waarderen van impact in de echte wereld wint veel aan populariteit in investeringen en we waren enthousiast om te onderzoeken hoe dit kan worden toegepast op onze fondsen.

Theory of Change

Samen met het Nederlandse Impact Institute, voerden we een impactassessment uit voor onze holdings in de agrifoodsector, een investeringsdomein waarin we zowel directe participaties en fondsen hebben als donaties doen. “Concreet wilden we het volgende weten: Zouden we bijvoorbeeld de sociale impact van een investering in een bedrijf dat honger bestrijdt kunnen meten en kwantificeren, of de milieu-impact van een investering in een bedrijf dat energiebesparende technologie levert? Zouden we de impact kunnen berekenen voor elke geïnvesteerde euro en daaruit onze impact-return of impact multiple of money kunnen afleiden?

We definieerden impact als het verschil dat we maken door invloed uit te oefenen op zaken die waardevol zijn in de samenleving. Dit betekent het begrijpen van de bijdrage van een activiteit of product aan het welzijn en de bescherming van de fundamentele mensenrechten van stakeholders in onze waardeketen.

Impact berekenen en waarderen kan behoorlijk complex en veeleisend zijn, dus hebben we eerst de scope van de impact die gemeten moest worden vastgesteld. Om dit te ondersteunen, hebben we eerst een Theory of Change gedefinieerd. Dit is een methode die verklaart hoe bepaalde initiatieven tot specifieke veranderingen of impacts leiden. De theorie steunt op causaal onderzoek en beschikbaar bewijsmateriaal. Op die manier brengt het framework the missing middle in kaart: het verband tussen onze initiatieven en onze langetermijndoelen. Binnen het Agrifood-domein focusten we op dat moment op drie concrete thema’s: (1) regeneratieve landbouw, (2) de eiwittransitie en (3) voedselverspilling. Al die thema’s dragen bij aan het tegengaan van de klimaatverandering, het verminderen van land- en watergebruik en het herstel van de biodiversiteit, waarvan we hebben besloten om de impact te meten en kwantificeren.

Uitdagingen beschikbaarheid data

In een tweede fase hebben we een aantal bedrijven geselecteerd in het agrifood portfolio, verspreid over meerdere asset classes, en geprobeerd om de impact binnen de scope te kwantificeren. Voor elk bedrijf hebben we een deepdive gemaakt in hun bedrijfs- en waardecreatiemodel om vast te stellen hoe ze impact maken. Op basis van dit inzicht identificeerden we de factoren die de impact drivers en de data points die we nodig hadden om de impact te berekenen.

Door zowel onze relatieve als onze absolute impact te berekenen en die naast elkaar te leggen, wilden we onze totale impact becijferen. Met relatieve impact bedoelen we het verschil in impact ten opzichte van een referentiescenario, bijvoorbeeld de vermeden CO2-uitstoot ten opzichte van een referentieproject.

Helaas botsten we bij de berekeningen op enkele uitdagingen. Zo bleek het verzamelen van data een grote uitdaging door de terughoudendheid van fondsmanagers en/of het ontbreken van datapunten bij de ondernemingen. Bovendien waren de data over het referentiescenario vaak onvolledig. Ook hebben we in onze portefeuille startups die nog geen producten op de markt brengen en dus nog geen meetbare impact hebben. Daarnaast waren er veel bedrijven met enabling technologies: bedrijven die impact hebben verderop in de keten. Het probleem is daar dat de gebruikersdata van die ketenpartners niet direct beschikbaar zijn.

Hoewel bepaalde voorspellingen gedaan konden worden op basis van beschikbare proxy-data en potentiële scenario's, ging onze voorkeur voor zover mogelijk uit naar gedetailleerde gegevens op bedrijfsniveau.

Interessante oefening

Jobien Laurijssen, Sustainability Manager: “Gezien de uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid van data en de diversiteit van onze investeringsportfolio, is een bottom-up impactmeting van alle bedrijven in onze portefeuille – dat zijn er een zeshonderdtal – op dit moment niet haalbaar. Voor bepaalde asset classes, bijvoorbeeld directe Private Equity-investeringen, was er meer data beschikbaar. Echter, in een fund-to-fund-structuur hebben we veel minder toegang tot de benodigde data. Daarom zetten we de gedetailleerde kwantitatieve impactbenadering voor nu on hold, totdat de uitdagingen met betrekking tot gegevensbeschikbaarheid zijn aangepakt, en behouden we onze huidige impactindicatoren als maatstaf om de impact van onze Agrifood-investeringen te beoordelen.

Toch was het een interessante denkoefening; we zijn het nog steeds eens met de basisprincipes. Het kwantificeren van de impact van een investering vereist een gedetailleerd begrip van het bedrijfs- en waardecreatiemodel van een onderneming en de markten waarin het opereert. Deze benadering helpt ons bij onze investeringsbeslissingen en betrokkenheid bij bedrijven. We stellen bijvoorbeeld een Theory of Change op en focussen op een aantal thema’s binnen een domein. We zullen ook specifieke impact metrics selecteren die voortkomen uit het denken over impactpaden in onze komende investeringsbeslissingen en in ons traject naar een nieuwe strategie. We zijn al begonnen met een Theory of Change rond vastgoed.

Astrid Leyssens, Sounding board on Sustainable Progress: “Nog een laatste conclusie die we trekken uit de oefening is dat het belangrijk is om te blijven zoeken naar waar je het verschil kunt maken en dit te doen op een holistische manier. Als we opnieuw het voorbeeld nemen van hongerbestrijding, dan is het cruciaal om ook rekening te houden met bodemherstel, droogte, verontreiniging, etc. Je moet je kapitaal dus investeren in diverse projecten die het probleem op een systemische manier aanpakken. Wij geloven dat een investeerder meerdere impactpaden moet verkennen om aanvullende impactfactoren te identificeren. We begrijpen dat dit de strategie en impactmeting kan compliceren, maar de grote uitdagingen van de wereld vereisen creatieve en holistische probleemoplossing, en wij committeren ons om daaraan bij te dragen.