Home Nieuws Blogs Blog | Hoe VP Capital positieve impact meetbaar en zichtbaar maakt

Blog | Hoe VP Capital positieve impact meetbaar en zichtbaar maakt

7 juli 2022

Als family office investeren we ons kapitaal in duurzame investeringen, oplossingen voor planetaire en sociale uitdagingen, bij voorkeur in innovaties en nieuwe technologieën.. Niet enkel om ze te stimuleren, maar ook om ze betaalbaar en toegankelijk genoeg te maken om op grote schaal te kunnen toepassen. Op die manier willen we ons steentje bijdragen aan oplossingen voor verschillende planetaire en maatschappelijk uitdagingen.

Om ons ervan te verzekeren dat de bedrijven waarin we investeren of de donaties die we doen een positieve impact hebben, ontwikkelden we een methodologie om impact meetbaar te maken. Met de impactscore, die meet in welke mate een investering of donatie bijdraagt aan de oplossingen van morgen, maken we impact meetbaar en zichtbaar en kunnen we nagaan wat en hoe we kunnen verbeteren. Vanuit VP Capital streven we al jaren naar Sustainable Progress. Hoewel de duurzaamste weg niet altijd de makkelijkste is, engageren we ons om er 100 procent voor te gaan. We doen dit omdat we de noodzaak zien, de verantwoordelijkheid voelen en geloven in de kansen die duurzame vooruitgang biedt. Wij willen bijdragen aan oplossingen die nodig zijn zowel op planetair als op maatschappelijk vlak.

Hoe onze Progress Score is opgebouwd

Om onze inspanningen meetbaar te maken en onszelf ervan te verzekeren dat we ons kapitaal aanwenden voor positieve impact, krijgen al onze investeringen en donaties een uitgebreide screening op ESG- en impactvlak, wat resulteert in een Progress Score (schaal van 1-10) en een lijst met potentiële vervolgstappen om de score te verbeteren. Zo volgen we op in welke mate ons kapitaal vooruitgang maakt op maatschappelijk en planetair vlak.

We screenen al onze bedrijven, fondsen en goede doelen. Daarbij gaan we na in welke mate ze rekening houden met ESG en in welke mate een investering of donatie bijdraagt aan solutions for planetary or societal challenges.

Om de ESG-score te bepalen, kijken we specifiek naar hoe goed ESG geïntegreerd is in het beleid van een bedrijf of een fonds. Een hoge ESG-score betekent dat er commitments zijn voor de lange termijn, dat er policies zijn opgesteld, dat de vooruitgang gerapporteerd wordt en dat de verantwoordelijkheid voor ESG gewaarborgd is in een organisatie.

De ESG-score willen we explicieter in balans brengen met de werkelijke bijdrage die een bedrijf levert aan het oplossen van een maatschappelijk of ecologisch probleem (key challenge). Zo ontstaat de Impactscore. Met onze impactscores lopen we vooruit op de regels die de EU maakt om greenwashing tegen te gaan. Ze zorgen ervoor dat een fonds of bedrijf alleen het label ‘duurzaam’ kan claimen als het daadwerkelijk een bijdrage levert aan een ‘solution for a key challenge’. Deze werden voor onze investeringsdomeinen opgesteld door adviesbureau Sinzer. MJ Hudson bracht daarna in kaart in welke mate onze bedrijven, fondsen en hun onderliggende assets bijdragen aan solutions voor die key challenges. Alle bedrijven worden dan op een as van ‘causes harm’ tot ‘contributes to solutions’ gescoord. Zo wordt geïdentificeerd in welke mate bedrijven een oplossing bieden voor de specifieke domain challenges.

Elke investering geven we punten op een schaal van 5 voor ESG-management en op 5 voor impact, specifiek voor elke asset class. Deze scores tellen we bij elkaar op om elke investering een totaalscore op 10 te kunnen geven. We wegen de scores van al onze investeringen op basis van hun marktwaarde t.o.v. de waarde van onze totale investeringsportefeuille. Die weging resulteert in een algemene Progress Score voor VP Capital. Door deze score jaarlijks te meten, kunnen we onze duurzame vooruitgang monitoren.

Is impact voor elke sector hetzelfde?

Onze investeringen en donaties situeren zich binnen 8 domeinen: Agrifood, Energietransitie, Smart Industry, Media, Textiel, Health, Vastgoed en Water. In elk van onze 8 investeringsdomeinen spelen andere challenges en mogelijke solutions mee. Zo is het bijvoorbeeld in Agrifood nodig om aan gezondere bodems te werken, terwijl in het medialandschap vooral onafhankelijke journalistiek belangrijk is.

Adviesbureau Sinzer stelde voor elk van onze investeringsdomeinen de belangrijkste challenges en investable solutions op. Alle bedrijven waarin we direct of indirect investeren, werden gescreend volgens een impactladder. De impact van een domein wordt weergegeven met een impactscore. De impactscore van individuele fondsen, donaties en bedrijven maken duidelijk in welke mate zij met hun producten en diensten bijdragen aan oplossingen voor key challenges. Naarmate bedrijven meer bijdragen aan solutions for key challenges, krijgen ze een hogere impactscore. De impactscore per domein is het gewogen gemiddelde van de impactscores van alle bedrijven en fondsen binnen een domein.

We investeren bewust steeds meer in impactbedrijven en impactfondsen die intrinsiek aan zulke oplossingen bijdragen en volgen in deze pijler op hoe ver ons vermogen al op dat vlak staat. De mate waarin we ons kapitaal inzetten voor innovaties of donaties wordt ook in deze pijler opgevolgd.

Benieuwd naar de uitdagingen per sector? Die kan je in het volledige rapport vinden vanaf pagina 34.

Wat doen we met de resultaten?

Bij VP Capital beschikken we over verschillende manieren om onze Progress Score verder te verbeteren. De meest efficiënte manier is om blijvend in gesprek te gaan met onze directe investeringen en als active owner willen we hen aanzetten om veranderingen door te voeren. Het grootste deel van ons kapitaal zit immers in directe participaties. Voor alle directe investeringen maken we een screening op basis van ESG en impact. We volgen de acties van het afgelopen jaar op, helpen mee roadmaps opstellen voor de korte en de lange termijn en leggen acties vast voor het volgende jaar. Voor directe participaties volgen we ook verschillende negatieve en positieve impact KPI’s op.

Voor alle fondsinvesteringen maken we een screening op basis van ESG en impact. Die geven we vorm in een one-pager. We bespreken het overzicht met onze fondsen en passen het eventueel aan. Zo kunnen we verbeterpunten bespreken. Met onze andere investeringen kunnen we samenwerken om hun ESG- en impactscores te verbeteren.

Tot slot kunnen we nieuwe investeringen selecteren die een positieve impact creëren en die als dusdanig bijdragen aan een hogere score. Omgekeerd kunnen we afscheid nemen van investeringen die ondermaats (blijven) presteren.

Hoe verbeteren we onze aanpak?

De komende jaren treden diverse nieuwe Europese richtlijnen in werking. Zo is er de Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) voor meer transparantie in de financiële sector. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moet zorgen voor een verplichte en uniforme duurzaamheidsrapportage voor bedrijven en de EU Taxonomy komt er om duurzame activiteiten te classificeren.

Als gevolg van alle regelgeving zal er straks een grote hoeveelheid informatie beschikbaar zijn. Die informatie willen we gebruiken om de impact van onze investeringsbeslissingen beter in kaart te brengen. Zo gaan we de komende jaren rapporteren welk deel van onze fondsinvesteringen tot de categorieën van artikel 8 en 9 behoren en zullen we daar op termijn ook targets aan verbinden.

We zijn er ons dus sterk van bewust dat het landschap van impact investing en de kennis over duurzaamheid continu verandert. Daarom blijven we kritisch over onze aanpak en sturen we die bij wanneer nodig.

Lees er meer over in ons Progress Report: Progress Report - VP Capital