Water

Algemeen

Wij zijn sinds enkele jaren bezig met het opbouwen van een investeringsportefeuille in het Water domein. Wij hebben (directe en indirecte) investeringen in:

  • Ontwikkeling van oplossingen voor het filteren van water
  • Ontwikkeling van oplossingen voor efficiënt watergebruik
  • Oplossingen voor ontwikkeling en onderhoud van waterzuiveringsinstallaties

Visie

De kloof tussen vraag en aanbod van zoet water zal alleen maar groter worden als we het niet efficiënter en economischer gebruiken. VP Capital wil bijdragen aan de vooruitgang naar duurzaam, verantwoord watergebruik door te investeren in deze oplossingen.

De volgende key challenges zijn gedefinieerd door Sinzer:

Ambitie

In de water sector ambiëren we vanuit VP Capital investeringsmogelijkheden in deze duurzame oplossingen:

  • Regeneratieve bedrijfsmodellen en technologie die het herstel van de watercyclus nastreven.
  • Bedrijven die producten kunnen maken met  minder water of minder watervervuiling.
  • Bedrijven die microplastics in het productieproces uitsluiten.
  • Oplossingen die bijdragen aan de vermindering van plastic afval in water.

Daarnaast hebben we de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan de volgende solutions:

  • Organisaties die gemeenschappen in droge gebieden ondersteunen met deskundige oplossingen om het land opnieuw vruchtbaar te maken en het water beter vast te houden.
  • Organisaties die hulp bieden in gebieden met waterschaarste door oplossingen voor watervoorziening (bijv. waterputten) mogelijk te maken.
  • Organisaties die de achteruitgang van de oceanen bestrijden; behoud van koralen, tegengaan van verzuring, bestrijden van plastic soep enz.

Lees meer over de donatie die wij maken binnen het domein Water via onderstaande button:

Domeinrapport Water

Voor elk van onze investeringsdomeinen is een uitgebreider Engels rapport over key challenges, investable solutions en investeringscriteria opgesteld.
Bekijk het rapport van ons investeringsdomein Water hier.

Duurzame progressie binnen het domein water

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze investeringsportefeuille op vlak van ESG en Impact. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report

Lees hieronder meer over de verschillende challenges:

De zoetwatervoorziening en droogte in rivieren
Door de toenemende vraag naar water in waterintensieve industrieën, gevoed door de wereldwijd toenemende bevolking en rijkdom, staat de wereld voor een uitdaging van zoetwaterschaarste. Behalve dat de vraag naar water toeneemt, neemt ook het aanbod af door factoren als overexploitatie, slecht landbeheer, vervuiling en klimaatverandering.
Een duidelijke uiting van het probleem is het feit dat ⅓ van de grote rivieren niet langer de oceaan bereikt, wat extra uitdagingen met zich meebrengt voor ecologische en voedselsystemen, biodiversiteit en veerkracht tegen klimaatverandering.

Tekort aan schoon water en sanitaire voorzieningen
Droge gebieden, zoals sub-Sahara Afrika, kampen met een ernstig watertekort.  Het gebrek aan schoon water en sanitaire voorzieningen vergroot de noodzaak aan veel medische voorzieningen in waterarme gebieden, met nu nog een hoge kindersterfte door ziekten als gevolg.
Volgens het World Water Development Report van de Verenigde Naties zijn de belangrijkste hindernissen voor het verstrekken van schoon water aan iedereen o.a.: uitsluiting, discriminatie, diepgewortelde machtsongelijkheden, armoede en materiële ongelijkheden.

Toenemende droogte en onvruchtbaar akkerland
Door de klimaatverandering neemt de woestijnvorming in droge gebieden voortdurend toe, waardoor de vruchtbaarheid van het land afneemt en de droogte toeneemt. Dit komt bovenop de reeds bestaande waterschaarste en zal naar verwachting in de toekomst tot massale volksverhuizingen leiden als er niet adequaat wordt ingegrepen.

Zure regen en verzuring van de oceanen
Overmatig gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot een toename van broeikasgassen en zwevende deeltjes in onze waterkringlopen. De oceaan absorbeert ongeveer 30% van alle CO2-uitstoot via organismen zoals krill, plankton en zeewier. Te veel CO2 doet de pH-waarde van het water dalen, waardoor verschijnselen als zure regen en oceaanverzuring ontstaan. Bepaalde dieren en planten verdragen deze zuurtegraad niet en zullen ophouden te bestaan in deze delen, wat uiteindelijk gevolgen heeft voor het hele ecosysteem waarvan zij deel uitmaken.

Plastic soep (microplastics)
Er worden buitensporige hoeveelheden plastic voor eenmalig gebruik in rivieren en oceanen gedumpt. Deze plastics worden door de oceanen vermalen tot minuscule plastic deeltjes die in onze voedselketens terechtkomen. Bovendien komen microplastics in het milieu terecht door toedoen van de mens, omdat ze deel uitmaken van gangbare producten. Dieren worden gedood doordat ze kunststoffen voor eetbaar aanzien en mensen ondervinden de gevolgen van microplastics wanneer deze in ons lichaam terechtkomen. Specifieke schadelijke effecten voor de mens worden nog onderzocht, maar sommige onderzoeken hebben al negatieve effecten aangetoond.

Portfolio

Een voorbeeld uit ons huidige portfolio binnen het domein water:

Interesse in een mogelijke samenwerking?

Bekijk onze specifieke investeringscriteria en neem contact met ons op indien uw project hieraan voldoet.

Contact