Media

Algemeen

Onze investeringen in media hebben wij opgebouwd sinds de jaren vijftig, toen wij investeerden in een Nederlandse krant. Wij hebben (directe en indirecte) investeringen in:

 • Kranten & Radiozenders
 • Mediatechnologie
 • Mediageletterdheid
 • Technische dienstverlening voor media faciliteiten
 • Digitale media

Visie

Wij beschouwen media als een belangrijk investeringsdomein omdat de samenleving, de democratie en de waarheid afhankelijk zijn van een transparant, veilig, eerlijk en duurzaam medialandschap.

De volgende key challenges zijn gedefinieerd door Sinzer:

Ambitie

In de media sector ambiëren we vanuit VP Capital investeringsmogelijkheden in deze duurzame oplossingen:

 • Oplossingen voor betere transparantie en betrouwbare media.
 • Innovatieve technologie die een constructieve dialoog op mediakanalen bevordert, bv. automatische herkenning van haatdragende taal.
 • Organisaties die hun voetafdruk op verantwoorde wijze beheren.

Daarnaast hebben we de ambitie om donaties te maken die bijdragen aan de volgende solutions:

 • NGO's die optreden als waakhond, door middel van lobbyen de capaciteit voor regelgeving verbeteren.
 • Initiatieven die het vermogen van journalisten en consumenten om informatie te toetsen verbeteren door middel van alfabetiseringstrainingen.
 • Digitale producten voor kinderen, die, vooral in achtergestelde gemeenschappen, mediageletterdheid bij het publiek op jonge leeftijd op gang kunnen brengen.

Lees meer over de donatie die wij maken binnen het domein Media via onderstaande button:

Domeinrapport Media

Voor elk van onze investeringsdomeinen is een uitgebreider Engels rapport over key challenges, investable solutions en investeringscriteria opgesteld.
Bekijk het rapport van ons investeringsdomein Media hier.

Duurzame progressie binnen het domein media

We willen met VP Capital bijdragen aan duurzame vooruitgang. We screenen onze investeringsportefeuille op vlak van ESG en Impact. Lees hier meer over in ons Progress Report via onderstaande button.

Progress Report

Lees hieronder meer over de verschillende challenges:

Afbreuk van de nauwkeurigheid en ethiek
SDG 16 schrijft de noodzaak van onafhankelijke media voor. De media worden geconfronteerd met uitdagingen zoals politieke invloed en corruptie, nepnieuws, polarisatie, vooroordelen, veronachtzaming van de mensenrechten en persvrijheid. Deze leiden op hun beurt tot fraude, inbreuken op de privacy, misbruik van consumentengegevens, onaanvaardbare inhoud, verdeeldheid en sociale onrust. Een andere belangrijke kwestie is de vervaging van de grens tussen redactionele inhoud en reclame-inhoud, aangezien de huidige bedrijfsmodellen van de media (als gevolg van de sterke concurrentie) steeds meer steunen op gerichte reclame.

Vertrouwen in de media
Als gevolg van de afbreuk van de nauwkeurigheid en ethiek is het vertrouwen in de media als onafhankelijke bron van informatie verslechterd. Volgens de Edelman Trust Barometer heeft 61% van het geïnformeerde publiek (op basis van leeftijd, opleiding en inkomen) vertrouwen in de media, terwijl slechts 47% van de massabevolking (de gehele bevolking, met uitzondering van het geïnformeerde publiek) dit doet. Deze vertrouwenskloof wordt nog extra versterkt door de vermindering van het pluralisme in de media(verscheidenheid in stemmen, meningen en analyses van verschillende topics), het misbruik van de media en het toegenomen nepnieuws. Verschillende actoren vervalsen opzettelijk nieuwsbronnen en trachten de publieke opinie te beïnvloeden. Bovendien zijn de technologieën die worden gebruikt om beeldmateriaal te wijzigen steeds ingenieuzer en doeltreffender (bv. deep fake imaging) in het misleiden van mensen.

Politieke invloed via media
Algoritmen en persoonlijke voorkeuren bepalen steeds meer de informatie die mensen ontvangen. De informatie die via sociale media wordt verstrekt, is vaak minder accuraat dan die van de traditionele media en bevat steeds vaker haatzaaiende uitspraken en aanzetten tot samenzwering, terrorisme en geweld. De bedrijven die deze mediabronnen beheren (bv. YouTube) bepalen wat moet worden gecensureerd en wat onder de persvrijheid moet vallen. De vatbaarheid voor politieke beïnvloeding (vooral in kwetsbare landen) en de toenemende verschuiving van politiek gewicht naar sociale media vraagt om aandacht. Het gevolg is dat bepaalde politieke figuren hier misbruik van maken en veel invloed krijgen door verspreiding van desinformatie.

Ecologische uitdagingen m.b.t. media footprint
Zowel digitale als gedrukte media hebben te maken met milieuproblemen. De apparaten, het internet en de systemen die het digitale tijdperk ondersteunen, zijn naar schatting verantwoordelijk voor 4% van de broeikasgasemissies in 2020, en dit percentage zal naar verwachting nog stijgen; de wereldwijde koolstofvoetafdruk van commercieel drukwerk wordt geschat op 350-400 miljoen ton CO2-equivalenten (in 2009). Aangezien gedrukte media nog steeds goed zijn voor 70% van de inkomsten, vormen de milieueffecten van luchtverontreiniging door vluchtige organische stoffen, gevaarlijk afval, verspilling van materialen en energiegebruik en -uitstoot van de gedrukte media nog steeds een uitdaging voor een duurzaam medialandschap.

Portfolio

Een voorbeeld uit onze mediaportefeuille:

Interesse in een mogelijke samenwerking?

Bekijk onze specifieke investeringscriteria en neem contact met ons op indien uw project hieraan voldoet.

Contact