Home Challenges Vastgoed

Challenges Vastgoed

Lees hieronder meer over de verschillende challenges:

Impact van vastgoed op klimaat reduceren
De vastgoedsector is verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde energie- en proces gerelateerde emissies. De vastgoedsector is van oudsher een conservatieve sector en loopt momenteel achter in vergelijking met de inspanningen van andere sectoren om de klimaatverandering te beperken en over te stappen op een circulaire economie. Om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten en het Parijs akkoord te doen slagen, is de bijdrage van de vastgoedsector van essentieel belang.

Tekort aan betaalbare woningen verkleinen
In sommige grootstedelijke gebieden staat het aanbod van betaalbare woningen onder druk. Na de financiƫle crisis heeft de vastgoedmarkt er lang over gedaan om te herstellen, waardoor de bouw van nieuwe woningen een halt is toegeroepen. Dit gaat gepaard met lage rentetarieven, waardoor vastgoed een lucratieve investeringsoptie is voor investeerders. Het tekort aan betaalbare woningen tast de leefbaarheid van steden op twee manieren aan. Ten eerste leiden hoge prijzen voor woningen tot een beperktere leefruimte. Ten tweede leidt deze beperkte leefruimte tot een slechte levenskwaliteit als gevolg van overbevolking, vervuiling of smogproblemen.

Afval en lineair denken van de sector
De vastgoedsector is een grote verbruiker van materialen. De snelle verstedelijking zet de vraag naar dergelijke materialen onder druk. Om schaarste aan materiaal tegen te gaan is een transitie naar een circulaire economie noodzakelijk. Dit vereist een nieuwe aanpak en nieuwe bedrijfsmodellen, maar ook een herziening van de upstream- en downstreameffecten. Circulaire bedrijfsmodellen hebben het potentieel om betere financiƫle prestaties te leveren. Beleggers en opdrachtgevers in de bouw moeten echter het voortouw nemen bij de invoering van circulaire principes binnen hun projecten.

Bestaand vastgoed up-to-date houden
Veranderingen in de demografie en de samenleving vereisen dat bestaande gebouwen worden gemoderniseerd, zowel op het gebied van duurzaamheid (zoals eerder genoemd) als op het gebied van gebruikersbehoeften. De COVID-19 pandemie heeft de verschuiving naar thuiswerkende werknemers versneld. De rol van kantoren zal veranderen, evenals de eisen van huurders. Wat de detailhandel betreft, wordt verwacht dat online nog verder zal versnellen, terwijl de behoefte aan fysieke winkelgebouwen in een bepaalde vorm zal blijven bestaan. Aanpassingen aan bestaande structuren zijn nodig door vergrijzing van de bevolking en groepen met speciale behoeften.

Gezondheid en welzijn van bewoners verbeteren
Slimme gebouwen zullen de norm worden binnen het vastgoed. De hoge prijzen van vastgoed en de snelle verstedelijking zullen een grote druk leggen op de leefbaarheid van steden. De pandemie heeft de overgang naar een focus op de gezondheid en het welzijn van de bewoners versneld. In de komende jaren zal de vastgoedsector de levensstandaard en de levenskwaliteit van zijn bewoners moeten verbeteren door de ontwikkeling van slimme gebouwen.