Home Challenges Health

Challenges Health

Lees hieronder meer over de verschillende challenges:

Kosten en toegankelijkheid van gezondheidszorg en medicijnen
Door de toegenomen vraag naar zorg en (nieuwe) geneesmiddelen (veroorzaakt door de toename van chronische ziekten zoals diabetes en kanker, een toenemende en vergrijzende bevolking en ongezonde leefgewoonten), vormen de kosten van de gezondheidszorg wereldwijd een grote uitdaging.
Ongeveer een derde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot essentiële geneesmiddelen, vaccins of diagnostische instrumenten. Ruwweg een miljard mensen  is afhankelijk van gezondheidszorgfaciliteiten in onderontwikkelde landen die geen toegang hebben tot elektriciteit of sanitaire voorzieningen. Slecht een kwart van deze voorzieningen heeft toegang tot schoon water.

Nadruk op preventie, diagnose en vroegtijdig ingrijpen
Momenteel wordt slechts 3% van het budget voor gezondheidszorg uitgetrokken voor publieksvoorlichting en preventie van ziekenhuisopname, terwijl het voorkomen van chronische levensstijlziekten aanzienlijke positieve effecten kan hebben: vermindering van de kosten, verbetering van de volksgezondheid en beperking van de milieuschade door minder ziekenhuisopname. Vergrijzing, multimorbiditeit (mensen met meerdere aandoeningen), ongezonde gewoonten en klimaatverandering leiden tot een toenemende druk op de gezondheidszorg die kan worden verminderd door meer te investeren in preventie en vroegtijdige diagnose en interventie.

Digitalisering integreren
Technologie verstoort de traditionele zorgmodellen en is van vitaal belang voor de integratie van zorgnetwerken, bijvoorbeeld buiten het ziekenhuis en dichter bij huis. Dit is gunstig voor zowel de patiënten als de zorgsector. Voorbeelden zijn platforms of apparaten die zelfzorg verbeteren, monitoringapparaten die patiënten verbinden met artsen en netwerken van patiënten die elkaar helpen. Om van deze voordelen te kunnen profiteren, moet technologie op passende wijze in de zorgstelsels worden geïntegreerd.

Negatieve gezondheidseffecten van klimaatverandering
Klimaatverandering en andere milieuproblemen hebben aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid. Luchtverontreiniging doodt naar schatting 7 miljoen mensen per jaar en de klimaatverandering veroorzaakt gevaarlijke weersomstandigheden, verergert de ondervoeding en draagt bij tot de verspreiding van infectieziekten. De dreiging of de realiteit van de klimaatverandering heeft ook een negatieve invloed op de geestelijke gezondheid. Klimaatverandering vormt dus een toekomstige uitdaging voor de gezondheidssector. De onderontwikkelde landen ondervinden hier weer de meeste nadelen van.

(De toegang tot) de mentale gezondheidszorg verbeteren
De toename van mentale problemen en de neveneffecten ervan zijn de laatste jaren gestegen. Dit is een mondiale trend, die momenteel niet als een mondiale uitdaging wordt gezien, door een gebrek aan toegang tot geestelijke gezondheidszorgstelsels, zowel in hoge-inkomenslanden als in lage- tot midden-inkomenslanden. Geestelijke gezondheidsproblemen dragen ook bij tot een groot deel van de lichamelijke gezondheidsproblemen, waardoor het een nog belangrijker aandachtsgebied wordt. Ten slotte versnellen mondiale crises, zoals de huidige pandemie, de trend dat geestelijke gezondheidsproblemen toenemen. Dit toont aan hoe groot de urgentie is.