Home Carbon

Carbon

CO2-voetafdruk

Wie het heeft over duurzaamheid kan niet om het onderwerp van CO2-uitstoot heen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan is het van groot belang dat de emissies van CO2 en andere broeikasgassen drastisch teruggebracht worden. Vanuit VP Capital zijn we daarom in 2018 begonnen met het in kaart brengen van onze CO2-voetafdruk en het treffen van maatregelen om deze te reduceren. Ook hebben we besloten om al onze resterende CO2-uitstoot te compenseren.

Voor VP Capital is het grootste gedeelte van de uitstoot indirect, namelijk van de bedrijven waarin we investeren. De scope 1 & 2 uitstoot van deze bedrijven, ter hoogte van onze participatie, beschouwen we als onze (gedeelde) verantwoordelijkheid en deze nemen we dan ook voor een groot deel van onze investeringen mee in de berekening van onze voetafdruk. We hanteren momenteel de volgende optelsom om onze footprint te berekenen:

 • De scope 1+2 uitstoot van VP Capital zelf: energieverbruik van onze kantooromgeving en impact van onze bedrijfsvoertuigen;
 • De scope 3 uitstoot van VP Capital anders dan investeringen: onze zakenreizen, woon-werkverkeer, afval en de stroomopwaartse emissies van scope 1 en 2;
 • De scope 1+2 uitstoot van onze directe investeringen met meerderheidsaandeel (VP EnergieVP LandbouwBatenburg TechniekHAVEP, Q-lite, Hydrowear);
 • De scope 1+2 uitstoot van onze directe investeringen in vastgoed.

Carbon Neutral Company

Compenseren van uitstoot is mogelijk door het aanschaffen van gecertificeerde ‘carbon credits’. Aan deze credits zijn zeer strenge eisen en voorwaarden verbonden, om te kunnen garanderen dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een afname van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer. VP Capital compenseert haar uitstoot op deze manier sinds 2019 en mag zichzelf daardoor een ‘carbon neutral company’ noemen, net als onze portfoliobedrijven VP Landbouw, Batenburg TechniekHAVEP, Q-lite en Hydrowear.

Voor de berekening en compensatie van uitstoot werkt VP Capital samen met CO2logic, een erkend specialist op CO2-gebied. De ‘Verified Carbon Standard (VCS)’ carbon credits die we hebben aangeschaft zijn gegenereerd in de volgende twee projecten:

 • Reforestation & Conservation Zambia:
  een herbebossingsproject dat boeren landbouwmethoden bijbrengt die hun levensonderhoud verbeteren en tegelijk het bos beschermen. Dat gebeurt via een erkend duurzaam landbeheer en de REDD+-methode (Reduce Emissions from Deforestation and forest Degradation). Het project ondersteunt ruim 8.600 boeren en zorgt voor het behoud van meer dan 25 miljoen bomen.
 • Certified Climate Project Wind India:
  een project rond de bouw en installatie van 223 windturbines met een gezamenlijke capaciteit van 233 MW. Het project voorziet het elektriciteitsnet in drie regio’s in India van schone, hernieuwbare energie en stimuleert de overgang naar een koolstofarme economie.

 

Reductie 2021 ten opzichte van 2020 en 2019

Onderstaande tabel toont het aantal ton CO2-eq emissies van VP Capital in 2019, 2020 en 2021. Te zien is dat de uitstoot in 2020 sterk is afgenomen, en in 2021 bij veel van de bedrijven weer iets is toegenomen. Een aannemelijke verklaring daarvoor is dat veel bedrijfsactiviteiten in 2020 tijdelijk op een lager pitje stonden vanwege COVID-19. Daarnaast is de toename bij Q-lite te verklaren door een uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. De uitstoot van ons directe vastgoed en Hydrowear nemen we pas sinds 2021 mee in onze voetafdruk berekening; om een vergelijking mogelijk te maken stellen we hiervoor de uitstoot over 2019 gelijk aan die over 2021. Over het geheel genomen zien we een totale uitstootreductie van 16% ten opzichte van 2019.

 

CO2-compensatie via WeForest

Voordat we begonnen met het compenseren via carbon credits heeft VP Capital de CO2-uitstoot gecompenseerd door het planten van bomen via WeForest. Met onze donaties in 2018 tot en met 2020, zijn ruim 170.000 bomen geplant via WeForest!

Bezoek hier onze partnerpagina op de website van WeForest.

 

Science Based Targets

We willen onze CO2-uitstoot zodanig reduceren dat we in lijn zijn met de afspraken in het klimaatakkoord (klimaatopwarming < 1,5°C). Om te bepalen welke doelstellingen hiervoor nodig zijn, hebben we ons aangesloten bij en gecommitteerd aan het Science Based Targets initiatief, een samenwerking tussen Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) en Wereld Natuur Fonds (WNF).

We hebben hiertoe reductiedoelstellingen opgesteld die door het SBTi zijn getoetst aan de uitgangspunten en voorwaarden die gelden voor financiële instellingen en private equity investeerders. In april 2022 zijn onze doelstellingen officieel goedgekeurd.
Onze Science Based Targets zijn:

 • Scope 1+2 emissies: 46% reductie in 2030 t.o.v. 2019. Gebruik van 100% groene stroom;
 • Scope 3 vastgoedinvesteringen: 73% reductie van emissies per m2 in 2030 t.o.v. 2019;
 • Scope 3 overige investeringen: 53% van onze private en beursgenoteerde investeringen heeft in 2030 zelf gevalideerde Science Based Targets.

Deze doelstellingen hebben betrekking op de uitstoot van VP Capital zelf, de bedrijven waarin direct wordt geïnvesteerd (HAVEP, Batenburg Techniek, Mediahuis, Q-lite, VP Landbouw en VP Textile), de vastgoedportefeuille en beursgenoteerde bedrijven, in totaal ca. 85% van de totale investeringsportfolio van VP Capital.

Meer over dit initiatief: Science Based Targets Companies

 

Next steps

VP Capital zal zich de komende jaren uiteraard inzetten voor de realisatie van bovengenoemde klimaatdoelstellingen. We zullen jaarlijks rapporteren over de voortgang hiervan, en de acties die we in dit kader ondernemen.

Na realisatie van de doelen in uiterlijk 2030 (eerder is ook mogelijk) zijn we er echter nog niet. Verdere reductie van uitstoot is nodig, tot ‘Net Zero’. Dit houdt in dat uitstoot tot een absoluut minimum is gereduceerd en dat eventuele resterende uitstoot op een bepaalde manier wordt geneutraliseerd.

VP Capital is van plan om zich ook aan deze Net Zero targets te committeren. De richtlijnen en criteria die hierbij horen zijn voor financiële instellingen en private equity investeerders echter nog in ontwikkeling en zullen pas in 2023 vastgesteld worden.

Toekomstige projecten

We verkennen momenteel of we op een directere manier kunnen investeren in projecten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Zo zouden we in de toekomst onze uitstoot kunnen compenseren met carbon credits uit eigen investeringen. We zijn inmiddels ingestapt in een klein project rond het herstel en de aanplant van een mangrovebos in Brazilië. Als dat goed verloopt, kan het opgeschaald worden.

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer kan ook verlaagd worden door extra CO2 in de bodem op te nemen. Om dat verder te verkennen zijn VP Landbouw en VP Capital een samenwerking gestart met Soil Heroes.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

Contact